Π.Μ.Σ. στις Βιοϊατρικές Επιστήμες

Μοριακή Ανατομική-Μοριακή Ιστοπαθολογία

Υπεύθυνος Κατεύθυνσης: Καθηγήτρια Ελένη Πέτρου - Παπαδάκη

Σκοπός της κατεύθυνσης είναι να παράσχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες τις απαραίτητες γνώσεις οι οποίες θα τους επιτρέψουν να κατανοούν και να αναλύουν τις κύριες βιολογικές διαδικασίες που εμπλέκονται στην ανάπτυξη διαφόρων νόσων του ανθρώπου.

Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του μαθήματος της Μοριακής Ανατομικής-Μοριακής Ιστοπαθολογίας  είναι:

Η συστηματική παρουσίαση και εις βάθος γνώση της φυσιολογικής μοριακής δομής των κυττάρων-ιστών-οργάνων του ανθρώπου τόσο κατά την εμβρυϊκή ανάπτυξη όσο και στο ενήλικα οργανισμό και η απαρτίωση της γνώσης σε μακροσκοπικό (ανατομία, εμβρυολογία), μικροσκοπικό (ιστολογία), υπερμικροσκοπικό (ηλεκτρονική μικροσκοπία) και μοριακό επίπεδο. Η σύνδεση-συσχέτιση της γνώσης  αυτής με την φυσιολογία-φυσιολογική λειτουργία αλλά και την παθολογία και την παθογένεια νοσημάτων του ανθρώπου.

Η συστηματική μελέτη της παθογένειας και της ιστοπαθολογίας σε μικροσκοπικό και μοριακό επίπεδο, νοσημάτων του ανθρώπου με έμφαση στον καρκίνο, στις παθήσεις των οστών και μαλακών μορίων, στις παθήσεις των νεφρών, του καρδιαγγειακού συστήματος κ.α. Η άμεση σύνδεση-συσχέτιση της γνώσης με την μεταφραστική- εφαρμοσμένη έρευνα στα αντίστοιχα πεδία.

Η εξοικείωση των φοιτητών με το θεωρητικό υπόβαθρο και την πρακτική εφαρμογή σύγχρονων μοριακών μεθόδων και τεχνικών που εφαρμόζονται ερευνητικά και διαγνωστικά  (διάγνωση, πρόγνωση-πρόβλεψη ανταπόκρισης στην θεραπεία) στην μελέτη ανθρώπινων ιστικών δειγμάτων.