Βιοϊατρικές Επιστήμες


Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης για την κατανόηση της μοριακής βάσης των νοσημάτων του ανθρώπου καθώς και στην απόκτηση δεξιοτήτων σχετικών με την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της βασικής έρευνας στην κλινική πρακτική, με αξιοποίηση των γνώσεων και της εξειδίκευσης των μελών ΔΕΠ του Τμήματος αλλά και με συμμετοχή ειδικών εμπειρογνωμόνων και διακεκριμένων επιστημόνων από άλλα ΑΕΙ ή ιδρύματα της χώρας αλλά και από το εξωτερικό. Η παροχή της κατάλληλης θεωρητικής και εργαστηριακής/πρακτικής εκπαίδευσης για την δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού ικανού να ασχοληθεί υπεύθυνα με την οργάνωση, διαχείριση και περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών βιοϊατρικής αναμένεται να έχει αλυσιδωτές, άμεσες ή έμμεσες θετικές επιπτώσεις στο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο ανάπτυξης της χώρα.

Το πρόγραμμα προβλέπει ένα κύκλο σπουδών (τέσσερα διδακτικά εξάμηνα) στις ακόλουθες έξι κατευθύνσεις:
  1. Φαρμακολογία-Τοξικολογία
  2. Μοριακή Γενετική-Κυτταρογενετική
  3. Ιατρική Βιοχημεία-Ανοσολογία
  4. Νευροεπιστήμες
  5. Μοριακή Ανατομική-Μοριακή Ιστοπαθολογία
  6. Βλαστικά κύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική
και οδηγεί στην απόκτηση διπλώματος ειδίκευσης στις Βιοϊατρικές Επιστήμες.

Η φοίτηση είναι δωρεάν