Πρόγραμμα Σπουδών

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120 ECTS. Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται στην Ελληνική και σε ειδικές περιπτώσεις στην Αγγλική Γλώσσα. Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά 14 εξαμηνιαία μαθήματα (δηλ. 7 μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο, 6 μαθήματα στο Β΄ εξάμηνο, 1 μάθημα στο Γ΄ εξάμηνο, και 1 μάθημα στο Δ΄ εξάμηνο) και να εκπονήσουν επιτυχώς τη διπλωματική εργασία κατά το Γ΄ και Δ΄ εξάμηνο. Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 82 ECTS και η διπλωματική εργασία με συνολικό φόρτο εργασίας 38 ECTS.