Μαθήματα


Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (Π.Μ. ή ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. ανέρχεται σε 120 ECTS. Η διδασκαλία των μαθημάτων καθώς η συγγραφή της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται στην Ελληνική και σε ειδικές περιπτώσεις στην Αγγλική Γλώσσα. Για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς σε συνολικά 14 εξαμηνιαία μαθήματα (δηλ. 7 μαθήματα στο Α΄ εξάμηνο, 6 μαθήματα στο Β΄ εξάμηνο, 1 μάθημα στο Γ΄ εξάμηνο, και 1 μάθημα στο Δ΄ εξάμηνο) και να εκπονήσουν επιτυχώς τη διπλωματική εργασία κατά το Γ΄ και Δ΄ εξάμηνο. Τα μαθήματα πιστώνονται με συνολικό φόρτο εργασίας 82 ECTS και η διπλωματική εργασία με συνολικό φόρτο εργασίας 38 ECTS. Το πρόγραμμα μαθημάτων ανά εξάμηνο ορίζεται ως εξής:

Ά Εξάμηνο

Μάθημα

Ώρες Διδασκαλίας
ανά εβδομάδα

Πιστωτικές Μονάδες
ECTS

1. Μεθοδολογία της έρευνας στις Βιοϊατρικές Επιστήμες I

4 ώρες μάθημα

1 ώρα εργαστήριο

10

2. Ερευνητικά Σεμινάρια Ι

2 ώρες μάθημα

3

3. Εφαρμογές Βιοστατιστικής – Βιοπληροφορικής

3 ώρες εργαστήριο

4

4. Δεοντολογία Έρευνας – Βιοηθική

2 ώρες μάθημα

4

5. Σύγχρονα θέματα Μοριακής - Κυτταρικής Βιολογίας

2 ώρες μάθημα

5

6. Ασφάλεια στο Βιολογικό Ερευνητικό Εργαστήριο

6 ώρες διδασκαλία συνολικά

2

7. Χρήση Πειραματοζώων στην Έρευνα

6 ώρες διδασκαλία συνολικά

2

Σύνολο

 

30

 

΄Β Εξάμηνο

 Μάθημα

Ώρες Διδασκαλίας 
ανά εβδομάδα

Πιστωτικές Μονάδες 
ECTS

1. Μεθοδολογία της έρευνας στις Βιοϊατρικές Επιστήμες II

4 ώρες μάθημα
1 ώρα  εργαστήριο

10

2. Τρέχοντα Θέματα Βιολογικής Έρευνας

2 ώρες μάθημα

4

3. Ερευνητικά Σεμινάρια ΙΙ

2 ώρες μάθημα

2

4. Δεξιότητες Υποστήριξης Έρευνας

2 ώρες μάθημα

4

5. Εργαστηριακή Εκπαίδευση

3 ώρες εργαστήριο

6

6. Κατ’ επιλογήν 
(οι φοιτητές υποχρεούνται να επιλέξουν ένα από τα παρακάτω μαθήματα)

α) Νευροεπιστήμες I

β) Μοριακή Βάση της Μεταγραφής και Μετάφρασης

γ) Παθοβιολογία Ανθρώπου

δ) Σχεδιασμός νέων Φαρμάκων και Αποτίμηση της Φαρμακολογικής Απόκρισης

ε) Μοριακή Γενετική Επιδημιολογία

 

 

4 ώρες μάθημα

3 ώρες μάθημα

3 ώρες μάθημα

3 ώρες μάθημα

 

3 ώρες μάθημα

4

Σύνολο

 

30

 

 ΄Γ Εξάμηνο

(στο Γ΄ εξάμηνο οι φοιτητές επιλέγουν μία από τις κατευθύνσεις που περιγράφονται στο άρθρο 3 και υποχρεούνται να παρακολουθήσουν και εξεταστούν στο αντίστοιχο μάθημα της κατεύθυνσης)

Κατεύθυνση: Ιατρική Βιοχημεία – Ανοσολογία   

 Μάθημα

Ώρες Διδασκαλίας
ανά εβδομάδα

Πιστωτικές Μονάδες
ECTS

Γ.1 Ιατρική Βιοχημεία – Ανοσολογία

 8 ώρες μάθημα
4 ώρες εργαστήριο 

20

Γ.1.1 Έναρξη Διπλωματικής Εργασίας

 

10

Σύνολο

 

30

 

 

Κατεύθυνση: Μοριακή Γενετική – Κυτταρογενετική

Μάθημα

Ώρες Διδασκαλίας
ανά εβδομάδα

Πιστωτικές Μονάδες
ECTS

Γ.2.  Μοριακή Γενετική - Κυτταρογενετική

8 ώρες μάθημα
4 ώρες εργαστήριο

20

Γ.2.1      Έναρξη Διπλωματικής Εργασίας

 

10

Σύνολο

 

30

 

Κατεύθυνση: Νευροεπιστήμες

Μάθημα

Ώρες Διδασκαλίας
ανά εβδομάδα

Πιστωτικές Μονάδες
ECTS

Γ.3. Νευροεπιστήμες II

 8 ώρες μάθημα
4 ώρες εργαστήριο

20

Γ.3.1.  Έναρξη Διπλωματικής Εργασίας

 

10

Σύνολο

 

30

 

Κατεύθυνση: Μοριακή Ανατομική-Μοριακή Ιστοπαθολογία

 Μάθημα

Ώρες Διδασκαλίας
ανά εβδομάδα

Πιστωτικές Μονάδες
ECTS

Γ.4. Μοριακή Ανατομική - Μοριακή Ιστοπαθολογία

 8 ώρες μάθημα
4 ώρες εργαστήριο 

20

Γ.4.1. Έναρξη Διπλωματικής Εργασίας

 

10

Σύνολο

 

30

  

Κατεύθυνση: Φαρμακολογία – Τοξικολογία

 Μάθημα

Ώρες Διδασκαλίας
ανά εβδομάδα

Πιστωτικές Μονάδες
ECTS

Γ.5. Φαρμακολογία - Τοξικολογία

8 ώρες μάθημα
4 ώρες εργαστήριο

20

Γ.5.1. Έναρξη Διπλωματικής Εργασίας

 

10

Σύνολο

 

30

 

 

Κατεύθυνση: Βλαστικά κύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική

 Μάθημα

Ώρες Διδασκαλίας
ανά εβδομάδα

Πιστωτικές Μονάδες
ECTS

Γ.6. Βλαστικά κύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική

8 ώρες μάθημα
4 ώρες εργαστήριο

20

Γ.6.1. Έναρξη Διπλωματικής Εργασίας

 

10

Σύνολο

 

30

 

Δ΄ Εξάμηνο

Μάθημα

Ώρες Διδασκαλίας
ανά εβδομάδα

Πιστωτικές Μονάδες
ECTS

1.  Διπλωματική εργασία

 

28

 2.  Ειδικά Σεμινάρια

Οι φοιτητές θα παρουσιάζουν ό,τι αποτελέσματα έχουν από την εκπόνηση της διπλωματικής τους εργασίας την τελευταία εβδομάδα  του εξαμήνου

2

Σύνολο

 

30


Οι εγγραφόμενοι στο πρόγραμμα πρέπει να διαθέτουν τις βασικές γνώσεις στα κύρια μαθήματα των Βασικών Ιατρικών Επιστημών. Σε ειδικές περιπτώσεις, θα ορίζονται προπτυχιακά μαθήματα τα οποία θα πρέπει να παρακολουθήσει ο φοιτητής (-τρια) και να εξεταστεί στα πλαίσια του προπτυχιακού προγράμματος  σπουδών.