Γραμματεία Π.Μ.Σ. Βιοϊατρικών Επιστημών

Γραμματεία Τμήματος

Ευαγγελία Μιχαλοπούλου
Τηλ. 2610-969104  Fax: 2610-996103
Email: secretary@med.upatras.gr, michalopoulou@med.upatras.gr


Γραμματεία ΠΜΣ  Βιοϊατρικών Επιστημών

Έλλη Σκλίβα
Τηλ. 2610-969108 Fax: 2610-996103
email: eskliva@upatras.gr