Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ. Β.Ι.Ε.

Πρόεδρος

Δ. Δραΐνας
Τηλ. 2610-969127
Fax: 2610-969167

Μέλη

Κ. Κυπραίος
Τηλ. 2610-969120
Fax: 2610-994720
 
Ε. Κωσταρίδου
Τηλ. 2610-969111
Fax: 2610-969172
 
Α. Μητσάκου
Τηλ. 2610-969156
Fax: 2610-997215
 
Ν. Μοσχονάς
Τηλ. 2610-997602
Fax: 2610-991769
 
Ε. Πέτρου-Παπαδάκη
Τηλ. 2610-969121
Fax: 2610-969178
 
Σ. Ταραβήρας
Τηλ. 2610-997943
Fax: 2610-969153