Διπλωματική Εργασία

Επιλογή ερευνητικού θέματος και επιβλέποντος μέλους ΔΕΠ για την εκπόνηση πειραματικής διπλωματικής εργασίας. Τα ερευνητικά αποτελέσματα που προκύπτουν, παρουσιάζονται υπό μορφή διπλωματικής εργασίας που κατατίθεται στο Τμήμα, παρουσιάζεται προφορικά από τον υποψήφιο και αξιολογείται από τριμελή εξεταστική επιτροπή.