Βλαστικά Κύτταρα και Αναγγενητική Ιατρική

Συντονιστής Μαθήματος: Σ. Ταραβήρας

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Στόχος της κατεύθυνσης αποτελεί η εκπαίδευση των φοιτητών με τις βασικές αρχές λειτουργίας βλαστικών κυττάρων κατά την εμβρυογένεση και την ενήλικη ζωή, καθώς και η κατανόηση της συμμετοχής των εμβρυϊκών και ενήλικων βλαστικών κυττάρων στην ομοιόσταση αλλά και στην παθογένεση ανθρώπινων ασθενειών. Θα αναπτυχθούν εφαρμογές των βλαστικών κυττάρων στην Αναγεννητική Ιατρική καθώς και η αλληλεπίδραση με άλλους ερευνητικούς κλάδους αιχμής όπως η ανάπτυξη βιοϋλικών, η εμβυομηχανική, η γονιδιακή θεραπεία κλπ.

Περιεχόμενο μαθήματος 

  • Βασικές αρχές Βιολογίας και Φυσιολογίας Βλαστικών Κυττάρων
  • Μοριακοί μηχανισμοί που ελέγχουν την αυτοανανέωση και διαφοροποίηση των βλαστικών κυττάρων
  • Επαναπρογραμματισμός κυττάρων ‐ Επαγόμενα βλαστικά κύτταρα
  • Καρκινικά βλαστικά κύτταρα
  • Μηχανική ιστών και βιοϋλικά ‐ δημιουργία ιστών και οργάνων
  • Συμμετοχή βλαστικών κυττάρων σε παθογενετικούς μηχανισμούς ανθρώπινων ασθενειών
  • Εφαρμογές στον έλεγχο και ανάπτυξη νέων φαρμάκων
  • Βλαστικά κύτταρα στην Αναγεννητική Ιατρική ‐ Κλινικές εφαρμογές των βλαστικών κυττάρων, συνδυασμός με γονιδιακές θεραπείες
  • Ηθικά και νομικά θέματα σχετικά με τη χρήση των βλαστικών κυττάρων στην Αναγεννητική Ιατρική

Εργαστηριακή εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών 

Ενδεικτικά θέματα εργαστηριακών ασκήσεων για τους φοιτητές της κατεύθυνσης είναι τα παρακάτω: απομόνωση και καλλιέργεια εμβρυικών βλαστικών κυττάρων (ES), πρωτόκολλα διαφοροποίησης ES (πχ. σε νευρικά και μεσενγχυματικά), απομόνωση βλαστικών κυττάρων του Εντερικού Νευρικού Συστήματος, απομόνωση ΟΠΑ και μεσενγχυματικών κυττάρων, απομόνωση βλαστικών κυττάρων του αιμοποιητικού συστήματος και χαρακτηρισμός τους με δείκτες επιφανείας.