Εργαστηριακή Εκπαίδευση

Υπεύθυνος συντονισμού: Δ. Δραΐνας

Οι συμμετέχοντες στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα υποχρεούνται να επιλέξουν και να θητεύσουν, για διάστημα 4 εβδομάδων, σε μια  ερευνητική ομάδα  ή εργαστήριο, προκειμένου να παρακολουθήσουν και, αν είναι δυνατό, να συμμετάσχουν στις μεθοδολογικές και πειραματικές προσεγγίσεις, που χρησιμοποιεί το εργαστήριο ή η ερευνητική ομάδα. Επισημαίνεται ότι η ερευνητική ομάδα που θα επιλέξει ο υποψήφιος δεν μπορεί να ίδια με αυτή που θα επιλέξει για να εκπονήσει την διπλωματική του εργασία. Κατά το διάστημα αυτό ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να εκπονήσει ένα μικρό ερευνητικό πρόγραμμα και να καταθέσει μία περιληπτική αναφορά για τα πεπραγμένα (προσυπογεγραμμένη από το υπεύθυνο μέλος ΔΕΠ) στην Συντονιστική Επιτροπή.