Μοριακή Γενετική – Κυτταρογενετική

Συντονιστές Μαθήματος: Ν. Μοσχονάς Α. Παπαχατζοπούλου

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Η παροχή παιδείας και γνώσεων και η καλλιέργεια αντιλήψεων στο πεδίο της Μοριακής Γενετικής και Κυτταρογενετικής.

Η έκθεση στις θεμελιώδεις θεωρητικές αλλά και τεχνικές γνώσεις που αποτελούν την βάση της ανάπτυξης των σύγχρονων εφαρμογών.

Η εξοικείωση με διαδικασίες χειρισμού του γενετικού υλικού μέσω πρακτικής άσκησης.

Η εκπαίδευση στις διαδικασίες άντλησης πληροφοριών από τις συνεχώς εμπλουτιζόμενες τράπεζες Γενετικών Δεδομένων και γενικά δεδομένων Μοριακής Βιολογίας.

Η συνειδητοποίηση της συνεχούς ανάπτυξης του πεδίου και της εξ’αυτής ανάγκης συνεχούς αυτοεκπαίδευσης στο μέλλον.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Η συμβολή των –omics στη διαλεύκανση της μοριακής βάσης των ασθενειών.

Έκφραση των γονιδίων του ανθρώπου και ρύθμισή της

Τύποι Κληρονομικότητας

Φύση και ανίχνευση μεταλλάξεων

Πολυμορφισμοί του DNA

Γενετική του καρκίνου

Κλωνοποίηση γονιδίων

Κυτταρογενετική-χαρτογράφηση γονιδίων

Μοριακή ανίχνευση μικροβίων

Επιγενετική

Προτύπωση μικροβίων-Vaccines

Γονιδιακή θεραπεία

Εργαστηριακή εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών

Η πρακτική άσκηση του μαθήματος αφορά:

Απομόνωση, ποσοτική και ποιοτική εκτίμηση DNA, RNA και πλασμιδικού DNA.

Κατάτμηση DNA και χρήση RFLPs στην χαρτογράφηση και γενετική ανάλυση γονιδίων.

Μεθοδολογία αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμεράσης.

Παρασκευή και σήμανση ανιχνευτών DNA.

Ανίχνευση σημειακών μεταλλάξεων.

Σύνταξη καρυοτύπου και μεθοδολογία φθορίζοντος υβριδισμού in situ.

Εκτίμηση χρωμοσωμικών βλαβών με τις τεχνικές ανάλυσης ανταλλαγών αδελφών χρωματίδων και μικροπυρήνων.

Ανάλυση της πρωτοταγούς δομής του DNA με την χρήση Αυτόματου Αναλυτή  (AutomatedDNA Sequencer).