Δεξιότητες Υποστήριξης της Έρευνας

Συντονιστές Μαθήματος: Ζ. Λυγερού, Α. Σπυριδωνίδης

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Το μάθημα στοχεύει:

  • να διευκολύνει την εξοικείωση των φοιτητών με την επίλυση σύνθετων ερευνητικών ή εφαρμοσμένων προβλημάτων. Πώς συνθέτουμε τις γνώσεις που ήδη έχουμε για να προσεγγίσουμε ένα άγνωστο θέμα; Πώς συλλέγουμε στοχευμένα επιπλέον πληροφορία; Πώς αναλύουμε κριτικά την πληροφορία που διαθέτουμε;
  • να παρέχει στους φοιτητές συνοδές δεξιότητες χρήσιμες στην ακαδημαϊκή-επαγγελματική τους πορεία:
  • πώς γράφουμε (και κρίνουμε) ένα επιστημονικό άρθρο
  • πως γράφουμε (και κρίνουμε) αιτήσεις για χρηματοδότηση
  • πώς συμπεριφερόμαστε σε μια συνέντευξη, πώς γράφουμε (και κρίνουμε) ένα βιογραφικό, ποιοί κανόνες δεοντολογίας διέπουν τη ζωή στο εργαστήριο κα
  • να βοηθήσει την εξοικείωση των φοιτητών με την αναλυτική / συνθετική εργασία σε ομάδες

Το μάθημα εφαρμόζει τις εξής εκπαιδευτικές προσεγγίσεις:

  • Problem Based Learning (PBL): εκμάθηση μέσω επίλυσης προβλημάτων. Ολοκληρώνεται σε δύο συνεδρίες και βασίζεται στην επίλυση ενός υποθετικού προβλήματος ή σεναρίου από μικρές ομάδες φοιτητών (5-6 άτομα), με αναλυτική-συνθετική-κριτική εργασία κυρίως κατά την ώρα του μαθήματος.
  • Εξάσκηση σε συνοδές δεξιότητες: στη συγγραφή και κρίση επιστημονικών δημοσιεύσεων, στη συγγραφή και κρίση αιτήσεων για χρηματοδότηση, στη συγγραφή βιογραφικού, συνέντευξη κλπ. Τα μαθήματα αυτά περιλαμβάνουν μια εισαγωγική παρουσίαση από το διδάσκοντα και ανάθεση συγκεκριμένης εργασίας σε κάθε φοιτητή, η οποία παραδίδεται σε εύλογο χρονικό διάστημα στο διδάσκοντα, ολοκληρώνονται δε με μία συνεδρία όπου γίνεται σχολιασμός των εργασιών-παρουσιάσεις
  • Role-playing

Περιεχόμενο Μαθήματος

Τι είναι PBL.

Συγγραφή άρθρων

PBL1: Αιτήσεις για χρηματοδότηση – short term fellowships

PBL2: Κρίση άρθρων

PBL3: Επιστήμη και Κοινωνία

PBL4: Ηθική της δημοσίευσης

Βιογραφικό – Συνέντευξη