Ασφάλεια στο Βιολογικό Ερευνητικό Εργαστήριο

Συντονιστές Μαθήματος: Γ. Ντίνος, Ι. Σπηλιοπούλου, Α. Βανταράκης

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στη ασφαλή λειτουργία ενός Βιοϊατρικού Εργαστηρίου, και τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, όχι μόνο για την ασφαλή λειτουργία του και την προστασία των εργαζομένων σε αυτό αλλά και για τη διαπίστευση του, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο

Περιγραφή του Μαθήματος

Το μάθημα έχει χωρισθεί σε τρείς ενότητες ανάλογα με το αντικείμενο  που κάθε μία περιλαμβάνει. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στην ασφαλή χρήση και συντήρηση των χημικών αντιδραστηρίων, η δεύτερη των βιολογικών υλικών και η Τρίτη στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο και την διαπίστευση ενός εργαστηρίου.

1η Ενότητα: Γενικό πλαίσιο-Διαπίστευση εργαστηριακών χώρων

Θεσμικό πλαίσιο στους εργαστηριακούς χώρους-Γενικό πλαίσιο

Υγιεινή και Ασφάλεια στους εργαστηριακούς χώρους

Απαιτήσεις ενός εργαστηριακού χώρου

Διαπίστευση διαγνωστικών εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο 17025

Διαπίστευση κλινικών εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο 15189

2η Ενότητα: Αποθήκευση και χρήση Χημικών και Ραδιενεργών ενώσεων

Κατηγοριοποίηση των αντιδραστηρίων σύμφωνα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και την επικινδυνότητά τους.

Ασφαλής μεταφορά και αποθήκευση των υλικών

Ασφαλής χρήση

Απόρριψη και επεξεργασία

Χρήση Ραδιενεργών ισοτόπων και μέθοδοι προστασίας

Αποθήκευση ραδιενεργών ισοτόπων

Έκθεση του ερευνητή σε ραδιενέργεια και  ποια τα επιτρεπτά όρια

Επεξεργασία και απόρριψη ραδιενεργών υλικών

3η Ενότητα: Βασικές αρχές βιοασφάλειας στο Εργαστήριο Μικροβιολογίας

Λοιμώξεις που σχετίζονται με το Εργαστήριο

Πηγές μόλυνσης

Επίπεδα βιοασφάλειας

Εξοπλισμός βιοασφάλειας

Ασφαλής λειτουργία του Εργαστηρίου

Ασφαλής τρόπος χειρισμού μολυσματικών δειγμάτων

Ασφαλής τρόπος χειρισμού μικροβίων

Επεξεργασία και απόρριψη μολυσματικών αποβλήτων