Νευροεπιστήμες Ι

Συντονιστής Μαθήματος: Κ. Παπαθεοδωρόπουλος

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Κεντρικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση των λειτουργιών του εγκεφάλου στο επίπεδο του κυττάρου.

Περιεχόμενο του μαθήματος

Η πρώτη ενότητα του μαθήματος εισάγει τους φοιτητές/τριες στις νευροεπιστήμες και στα βασικά στοιχεία της δομής του νευρικού συστήματος, και επικεντρώνεται στην κυτταρική βιολογία των νευρώνων, και στην μοριακή και κυτταρική ανάπτυξη του εγκεφάλου. Περιλαμβάνει: Εισαγωγή: Ιστορία και προοπτικές των Νευροεπιστημών – Κυτταρική βιολογία του νευρώνα και της γλοίας – Ανάπτυξη του νευρικού συστήματος

Η δεύτερη ενότητα έχει ως στόχο την κατανόηση της ενδονευρωνικής επικοινωνίας, δηλαδή των μηχανισμών που είναι απαραίτητοι για την μεταφορά των ενδοκυτταρικών σημάτων μέσα στους νευρώνες, και επικεντρώνεται στην φυσιολογία της κυτταρικής μεμβράνης του νευρικού κυττάρου. Περιλαμβάνει: Δυναμικό της μεμβράνης του νευρικού κυττάρου – Παθητικές ηλεκτρικές ιδιότητες του νευρώνα – Δυναμικό ενέργειας

Η τρίτη ενότητα έχει ως στόχο την κατανόηση της διανευρωνικής επικοινωνίας, δηλαδή των μηχανισμών που είναι υπεύθυνοι για την μεταφορά του σήματος μεταξύ των νευρώνων, και επικεντρώνεται στους μηχανισμούς της συναπτικής διαβίβασης που αποτελούν την βάση διαδικασιών, όπως η αντίληψη, εκούσια κίνηση και μάθηση. Περιλαμβάνει: Εισαγωγή στη συναπτική διαβίβαση – Νευρομυϊκή σύναψη – Ιοντικοί δίαυλοι – Συναπτική Ολοκλήρωση – Απελευθέρωση του νευροδιαβιβαστή – Τροποποίηση της συναπτικής διαβίβασης – Νευροδιαβιβαστές

Η τέταρτη ενότητα έχει  ως στόχο την κατανόηση της συμβολής του κλάδου της Υπολογιστικής Νευροβιολογίας στις νευροεπιστήμες