Τρέχοντα Θέματα Βιολογικής Έρευνας

Συντονιστές Μαθήματος: Α. Μουζάκη, Ι. Ζαρκάδης, Σ. Ταραβήρας

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Ο εκπαιδευτικός στόχος του ως άνω μαθήματος είναι η «απαρτίωση» θεμάτων και ερευνητικών πεδίων αιχμής στις βιολογικές επιστήμες, που συνήθως παρουσιάζονται συνοπτικά σε διαφορετικά προπτυχιακά μαθήματα. Το μάθημα στοχεύει στην ανάδειξη της λειτουργικής τους ενότητας και την δημιουργία επιστημονικής συζήτησης με συμμετοχή διδασκόντων και διδασκομένων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Περιλαμβάνει διαλέξεις και παρουσιάσεις ανασκοπήσεων από μέλη ΔΕΠ, καθώς και παρουσιάσεις πρωτότυπων άρθρων από τους φοιτητές/τριες.