Βιοϊατρικές Επιστήμες

Το πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης για την κατανόηση της μοριακής βάσης των νοσημάτων του ανθρώπου καθώς και στην απόκτηση δεξιοτήτων σχετικών με την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της βασικής έρευνας στην κλινική πρακτική, με αξιοποίηση των γνώσεων και της εξειδίκευσης των μελών ΔΕΠ του Τμήματος αλλά και με συμμετοχή ειδικών εμπειρογνωμόνων και διακεκριμένων επιστημόνων από άλλα ΑΕΙ ή ιδρύματα της χώρας αλλά και από το εξωτερικό. Η παροχή της κατάλληλης θεωρητικής και εργαστηριακής/πρακτικής εκπαίδευσης για την δημιουργία εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού ικανού να ασχοληθεί υπεύθυνα με την οργάνωση, διαχείριση και περαιτέρω ανάπτυξη υπηρεσιών βιοϊατρικής αναμένεται να έχει αλυσιδωτές, άμεσες ή έμμεσες θετικές επιπτώσεις στο κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο ανάπτυξης της χώρα.

Το ΠΜΣ στις Βιοϊατρικές Επιστήμες στοχεύει στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακή εκπαίδευση σε επιστημονικές περιοχές-κατευθύνσεις των Βιοϊατρικών Επιστημών.

Στις επιστημονικές περιοχές στις οποίες εκπαιδεύονται σήμερα οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές/τριες (ΜΦ) για την απόκτηση Διπλώματος Ειδίκευσης (ΔΕ), περιλαμβάνονται:

  • Φαρμακολογία-Τοξικολογία
  • Ιατρική Μοριακή Γενετική
  • Ιατρική-Κλινική Βιοχημεία και Ανοσολογία
  • Νευροεπιστήμες
  • Μοριακή Ανατομική-Κλινική Μοριακή Ιστοποθολογία
  • Βλαστικά κύτταρα και Αναγεννητική Ιατρική

Πρόσθετες επιστημονικές περιοχές είναι δυνατόν να προταθούν από την ολομέλεια του ΠΜΣ στις Βιοϊατρικές Επιστήμες στο μέλλον και αφού εγκριθούν από την Συνέλευση του Τμήματος να υποβληθούν για έγκριση, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Το ΠΜΣ «Βιοϊατρικές Επιστήμες» οδηγεί αποκλειστικά στην απονομή Διπλώματος μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στις «Βιοϊατρικές Επιστήμες.»

Η φοίτηση είναι δωρεάν!