Σχεδιασμός Νέων Φαρμάκων & Αποτίμηση της Φαρμακολογικής Απόκρισης

Κατ’ επιλογήν Μάθημα του Β’ Εξαμήνου

Εκπαιδευτικοί Στόχοι

Κατά τεκμήριο, ένας από τους κύριους στόχους  της σύγχρονης βιοιατρικής έρευνας, είναι η αποσαφήνιση του ρόλου ποικίλων βιολογικών μορίων στις διάφορες βιοχημικές διεργασίες και η ανάδειξή νέων φαρμακολογικών στόχων για τον σχεδιασμό καινοτόμων φαρμακολογικών παρεμβάσεων. Στα πλαίσια αυτά, σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με βάση αληθινά προβλήματα (problem based learning), των διαδικασιών εκείνων που επιτρέπουν τον εντοπισμό του πιθανού Φαρμακολογικού στόχου, τον ορθολογικό σχεδιασμό δραστικών ουσιών για το στόχο αυτό, και τελικά την αποτίμηση της φαρμακολογικής τους αξίας τους αρχικά με προκλινικές μελέτες στο εργαστήριο και στη συνέχεια με κλινικές μελέτες.

Περιεχόμενο του Μαθήματος

 • Η έννοια του φαρμακολογικού στόχου  ως βάση για το σχεδιασμό νέων φαρμάκων
 • Ορθολογικός σχεδιασμός φαρμάκων. Η σχέση δομής-δράσης ως βάση για το σχεδιασμό νέων φαρμάκων
  • Μικρά χημικά μόρια-δομή φαρμάκων
  • Βιολογικά φάρμακα. Ευκαιρίες και προκλήσεις
 • Γονιδιακή και κυτταρική θεραπεία. Σημασία στη θεραπευτική.
 • Πειραματικά στάδια ανάπτυξης νέων φαρμάκων
  • Η αναγκαιότητα των προκλινικών μελετών
  • Σχεδιασμός κλινικών μελετών-κλινικά πρωτόκολλα
 • Κανονιστικό πλαίσιο ανάπτυξης νέων φαρμάκων
 • Η προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων.
 • Σχεδιασμός νέων θεραπειών με βάση υφιστάμενα φάρμακα.