Μοριακή Γενετική Επιδημιολογία

Συντονιστές Μαθήματος: Α. Βανταράκης, Ν. Μοσχονάς

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Το μάθημα αυτό εισάγει τις έννοιες της μοριακής γενετικής επιδημιολογίας, τις αρχές και τη χρήση των μοριακών και γενετικών μεθόδων σε επιδημιολογικές και κλινικές έρευνες. Οι φοιτητές θα διδαχθούν για  μοριακούς γενετικούς δείκτες, γονίδια που σχετίζονται με την εκδήλωση ασθενειών, μικροβιακούς τύπους που προκαλούν μολυσματικές ασθένειες καθώς και την αλληλεπίδρασή αυτών των στελεχών με περιβαλλοντικούς παράγοντες. Επίσης, οι φοιτητές θα αναπτύξουν ένα πλαίσιο για την ερμηνεία, την αξιολόγηση, και την ενδεχόμενη ένταξη μοριακών γενετικών δεικτών στο ερευνητικό τους αντικείμενο.

Περιεχόμενο Μαθήματος

  • Εισαγωγή στη Στατιστική
  • Εισαγωγή στην Επιδημιολογία
  • Εισαγωγή στη Μοριακή και Γενετική επιδημιολογία
  • Βιολογικοί δείκτες στην Επιδημιολογία
  • Είναι η ασθένεια γενετικής αιτιολογίας?
  • Μοριακές μέθοδοι τυποποίησης γονιδιώματος και Επιδημιολογία
  • Αλληλούχηση γονιδιώματος στη Δημόσια Υγεία
  • Μελέτης σύνδεσης : Άμεσες
  • Μελέτης σύνδεσης : Έμμεσες
  • Γενετικός και Μοριακός Έλεγχος