Φαρμακολογία – Τοξικολογία

Υπεύθυνος Κατεύθυνσης: Καθηγητής Κυριάκος Κυπραίος, (kkypreos@med.upatras.gr)

Κατά τεκμήριο, ένας από τους κύριους στόχους της σύγχρονης βιοϊατρικής έρευνας, είναι η αποσαφήνιση του ρόλου ποικίλων βιολογικών μορίων στις διάφορες βιοχημικές διεργασίες και η ανάδειξή νέων φαρμακολογικών στόχων για τον σχεδιασμό καινοτόμων φαρμακολογικών παρεμβάσεων. Στα πλαίσια αυτά, σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με βάση αληθινά προβλήματα (problem based learning), των διαδικασιών εκείνων που επιτρέπουν τον εντοπισμό του πιθανού Φαρμακολογικού στόχου, τον ορθολογικό σχεδιασμό δραστικών ουσιών για το στόχο αυτό, και τελικά την αποτίμηση της φαρμακολογικής τους αξίας τους αρχικά με προκλινικές μελέτες στο εργαστήριο και στη συνέχεια με κλινικές μελέτες.